چهارشنبه, 24 مرداد 1397 15:43

ساماندهی کودکان زباله گرد نیازمند ورود بخش های مختلف است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز گفت که ساماندهی کودکان زباله گرد نیازمند ورود بخش های مختلف است و نمی توان تنها از یک دستگاه انتظار داشت.

مهدی جوهری گفت: کودکانی داریم که در زباله ها می چرخند و به جمع آوری ضایعات اقدام می کنند، این در حالی است که اصل بر این است که جمع آوری ضایعات تحت مدیریت سازمان پسماند

شهرداری باشد.

وی اضافه کرد: در این بین شاهد هستیم که کودکانی توسط عده ای محدود اداره و از این کودکان چه اتباع بیگانه و ایرانی سوء استفاده می شود.

جوهری گفت: این کودکان برای زباله گردی و جمع آوری ضایعات در حالی به کار گرفته می شوند که طبق قانون به کارگیری افراد زیر 18 سال ممنوع است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز اظهار داشت: البته یک بخش را نیز نمی توانیم انکار کنیم که این کودکان که بخشی از آنها نان آور خانه هستند نیازمند این حقوق های ناچیز هستند،

هنگامی که صحبت از ساماندهی می کنیم باید به این مساله نیز دقت شود که آیا می توانیم خانواده اش را ساماندهی کنیم تا دیگر این کودکان به خیابان ها کشیده نشوند؟

جوهری گفت: این بخش باید تحت مدیریت سازمان پسماند شهرداری باشد، پیمانکارانی که در این حوزه فعالیت می کنند، سلامت، ایمنی و مسائل امنیتی افرادی که در این کار مشغول هستند باید

لحاظ شود.

وی ادامه داد: در بخش توانمند سازی سازمان های متولی مانند اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بهزیستی و شهرداری باید ورود کنند تا از کودکان سواستفاده نشود، این توانمند سازی باید در حالی

صورت گیرد که معیشت اجتناب ناپذیر است و اگر این مساله لحاظ نشود ممکن است شاهد وقوع سرقت هایی در این حوزه باشیم.

منتشرشده در رویداد