چشم انداز

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت WHO ، سلامت عبارت است از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی. بنابراین تنها بیمار نبودن و سلامت اعضای بدن، در تعریف امروزین سلامت نمی‌گنجد. امروزه این تعریف کامل‌تر شده و جنبه‌ی معنوی نیز به ابعاد آن افزوده شده است. چون تقویت بعد معنوی به سلامت ذهن و در نهایت  اجتماع بشری کمک می‌کند. 
پوشیده نیست که برای توانمندسازی افراد جامعه در مراقبت از سلامت خود، خانواده و اطرافیان به‌ویژه در تعریف مدرن آن، راهی جز توسعه‌ی منطقی و ساختاری آموزش سلامت وجود ندارد. بر این اساس نقش سترگ و بنیادین رسانه های گروهی در بالابردن سطح آگاهی افراد در یافتن خدمات بهداشتی و درمانی آشکار است. به عبارت دیگر، ما موظفیم سطح دانش جامعه در حوزه ی سلامت را ارتقا دهیم. دانش سلامت و یهداشت جامعه به معنای برخورداری از مهارت، توانایی و اعتمادبه‌نفس لازم برای جذب، درک و استفاده از اطلاعات و خدمات بهداشتی و درمانی است.